سوالات متداول

در صورت داشتن اشتراک در آمار مشترکین امور آبفار و بدهی، پس از تسویه حساب کامل با اداره و پرداخت هزینه وصل انشعاب، اقدامات لازم انجام خواهدگرفت.
همچنین در صورت غیراستاندارد بودن، لازم است؛ متقاضی نسبت به استانداردسازی انشعاب خود اقدام نموده سپس هزینة باقیمانده اتصالات مورد نیاز را پرداخت نماید. سپس با دریافت فرم وصل انشعاب مورد تائید رئیس اداره امورمشترکین، وصل انشعاب انجام خواهد پذیرفت.

1- ارائه پروانه بهره برداری واحد مذکور به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جهت برآورد آب مورد نیاز متقاضی.
2- ارجاع درخواست به شرکت آبفار جهت اعلام دستور انجام کارشناسی به امور آبفار شهرستان و ارائه پاسخ آن به کمیسیون صنایع کم آب طلب در استان.
3- در صورت موافقت و اعلام رأی کمیسیون، لازم است؛ کلیة هزینه های مربوط به حق انشعاب توسط متقاضی پرداخت گردد تا واگذاری طبق ضوابط انجام پذیرد.

1- داشتن انشعاب در امور آبفار.
2- پرداخت آخرین بدهی قبض آب مشترک.
3- فرم تائید شده مشخصات کامل و صحیح شخص توسط آبدار و شورای اسلامی روستا.

1- مراجعه به امور آبفار شهرستان و دریافت فرم های تقاضانامه و بازدید کنتور.
2- تکمیل فرم ها و تأیید آن توسط آبدار و شورای اسلامی روستا.
3- در صورت عدم فاصله داشتن تا شبکه روستا، واریز مبالغ حق انشعاب با توجه به کاربری ملک مورد نظر(000/500 ریال مسکونی و غیرمسکونی بر اساس ظرفیت قرارداد) و هزینه کنتور و اتصالات. در غیر اینصورت؛ ابتدا بایستی اجرای شبکه توسط متقاضی صورت پذیرد.

 

با توجه به کاربری انشعاب مشترک و نرخ های مصوب شدة دولت، نحوة محاسبه متفاوت می باشد که به تفکیک نوع کاربری، شامل:

*کاربری های تجاری

هر مترمکعب:

6/500 ریال

*کاربری های صنعتی

هر مترمکعب:

4/000 ریال

*کاربری های اداری عمومی

هر مترمکعب:

1/500ریال

*کاربری های آب آزاد

هر مترمکعب:

7/500 ریال
* البته کلیه این مبالغ تا میزان تعهد مصرف با این نرخ و بیش از این میزان با نرخ آب آزاد محاسبه می گردد.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 88 | کل بازدیدکنندگان : 412065 | تعداد کاربران بر خط : 0